huur voordelig vakantiehuis – home

Algemene voorwaarden Recreaverhuur

Algemene voorwaarden

1. Reserveringen
Het reserveren van een vakantieverblijf kan zowel schriftelijk als telefonisch geschieden. Vanaf dit moment is de reservering definitief en is de gast aansprakelijk voor de huursom. Wij verzenden aan de gast zo spoedig mogelijk onze reserveringsbevestiging. Door de (aan)betaling  te voldoen, gaat u akkoord met deze algemene voorwaarden. Wij berekenen
€ 20,- reserveringskosten.

2. Betaling
50% van de totale huursom, plus de reserveringskosten dienen tegelijk met het inzenden van de reserveringsopdracht aan ons te worden overgemaakt. De tweede helft van de huursom moet uiterlijk  5 weken voor het vertrek worden overge­maakt. Mocht dit bedrag 3 weken voor de vertrekdatum niet in ons bezit zijn, dan is de reservering ontbonden. Indien de reisovereenkomst binnen 5 weken voor de dag van vertrek tot stand komt, moet de gehele reissom worden voldaan. Buitengerechtelijke vorderingskosten van de niet of gedeeltelijke niet betaalde huursom zijn voor rekening van de huurder.

3. Bijkomende kosten
Direct bij reservering van elke woning wordt door ons aangegeven of er naast de huursom nog bijkomende kosten zijn. Deze bijkomende kosten kunnen o.a. zijn: energie (verbruik elektra en/of gas, en/of water), toeristenbe­lasting, eindreiniging e.d.
Verder wordt er bij verhuur van woningen en appartementen bijna altijd een borgsom gevraagd, de hoogte van deze waarborg wordt vermeld op de bevestiging. Na vertrek krijgt u de borgsom uiteraard volledig retour, mits het huis weer in goede staat is opgeleverd.

4. Annulering door de huurder
Wilt u om een dringende reden een boeking annuleren? Dan dient u dit schriftelijk te doen en bij voorkeur per aangetekend schrijven. U blijft echter aansprakelijk voor de bedragen, indien de annuleringsverzekering hierin niet voorziet.

5. Bewoning van het object
De woningen dienen bij vertrek in nette toestand te worden overgedragen. Het aantal in de huurovereen­komst aangegeven personen mag niet worden overschreden. Huurder is verantwoordelijk voor de woning en de inrichting daarvan en zal elke schade of vermissing, door zijn toedoen ontstaan, vergoeden. Huisreglementen zijn onderdeel van de huurovereenkomst. Zonder onze schriftelijke toestemming is het meenemen van huisdieren niet toegestaan.

6. Aansprakelijkheid
Voor schaden, ongelukken, verliezen of andere onregelmatigheden, die de gasten tijdens het verblijf zouden kunnen overkomen, zijn wij niet aansprakelijk te stellen. Recreaverhuur fungeert uitsluitend als bemiddelaar tussen de gast/ huurder en de eigenaren en zij kan derhalve geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden.

7. Klachten
Voor klachten anders dan over de bemiddeling, bent u verplicht contact op te nemen met de sleutelbeheer­der of eigenaar en in het buitenland met ons steunpunt (zie reserveringsbevestiging/ rijroute). Mocht u tijdens uw verblijf géén melding maken van uw klacht, dan zal bij beëindigen van uw verblijf geen aanspraak meer gemaakt kunnen worden op schadeloosstelling. Wordt de klacht niet naar uw tevredenheid behandeld, dan dient u direct Recreaverhuur hiervan in kennis stellen. Recreaverhuur zal dan als bemiddelaar trachten, alsnog voor u een bevredigende oplossing te vinden. Wij verstrekken een zo volledig mogelijke beschrijving van het object; tussentijdse wijzigingen zijn echter voorbehouden.

8. Bijzondere omstandigheden
Wanneer wij door overmacht in welke vorm dan ook gedwongen zijn de huurovereenkomst op te schorten of te annuleren, dan kan dit geschieden zonder verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid.

9. Correspondentie
Bij correspondentie gelieve u steeds het reserveringsnummer te vermelden.

10. Prijswijzingen
Prijswijzingen zijn uitdrukkelijk voorbehouden.
Kennelijke drukfouten binden ons niet.